☎️ Lenka: +420 773 788 710 -> každý pracovní den mezi 9:00-18:00.

Pravidla soutěže

Soutěže jsou jako život. Je to velká zábava, ale má to pár pravidel. A naše barevný PuraVidí competitions, nejsou v ničem jiný. Proto si pozorně přečti celá pravidla a nechť je bohyně Výhragháta na tvojí straně!

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE

(dále jen „Pravidla“)

ORGANIZÁTOR & POŘADATEL SOUTĚŽE:

Organizátorem soutěže je společnost PURA VIDA ateliér, s.r.o., se sídlem Voroněžská 2380/18, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČO: 06649084, DIČ: CZ06649084, zapsaná v obchodním rejstříku spis. značka C 103398/KSBR Krajský soud v Brně

(dále jen „organizátor„).

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ:

Soutěž probíhá na území České republiky v době:

23.11. 2023 na Facebooku 

3.12. 2023 na Instagramu

7.12. 2023 na Facebooku 

(dále jen „doba konání soutěže“).

ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE:

Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18ti let, soutěžící mladší než 18 let pouze prostřednictvím svého zákonného zástupce, s doručovací adresou v České republice nebo Slovenské republice, která splní další podmínky dle těchto Pravidel (dále jen „soutěžící“). Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci organizátora ani osoby jim blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

MECHANIKA SOUTĚŽE:

Do soutěže se zapojí ten, kdo odpoví do komentářů na Facebooku v době:

23.11. 2023 na Facebooku 

3.12. 2023 na Instagramu

7.12. 2023 na Facebooku .

A je zároveň fanouškem Pura Vida sociálních sítí. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo Soutěžní komentář, který nesplňuje podmínky stanovené v těchto pravidlech nezařadit do soutěže nebo jej ze soutěže kdykoli po dobu trvání soutěže nebo po jejím skončení i bez odůvodnění odstranit, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.

VÝHRY A URČENÍ VÝHERCŮ:

Po skončení soutěže vybere organizátor 1 vítězný komentář s nejkreativnější odpovědí na soutěžní otázku, jehož autor/ka obdrží dárkový balíček kosmetiky RYOR v limitované edici Jsem božská, Nejsem Stereotýpek a Nebuď kráva .

OZNÁMENÍ A PŘEDÁNÍ VÝHER:

Každý výherce bude o výhře neprodleně informován na sociální síti Facebook a Instagram. Výhra bude po dohodě s výhercem doručena na jím určenou adresu, a to nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne zaslání osobní textové zprávy sociální síť Facebook a Instagram. Pokud soutěžící tyto informace pořadateli v termínu nesdělí, jeho nárok na výhru zaniká a výhra propadá ve prospěch organizátora. Výhra bude výherci zaslána prostřednictvím dopravní služby dle volby organizátora, nebo e-mailem. V případě, že výherce je mladší 18 let platí, že výhru je možné poslat pouze zákonnému zástupci. Pokud zákonný zástupce výhru nepřevezme nebo nesplní některou z podmínek pravidel, nárok na výhru propadá ve prospěch organizátora. Výhru z této soutěže nelze převést ze strany soutěžícího na jiného soutěžícího nebo třetí osobu. Výhry nelze vyplatit v penězích ani za ně poskytnout jinou nepeněžitou náhradu. Výherce neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení či nedoručení oznámení o výhře.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Soutěžící bere na vědomí, že v souvislosti s konáním této soutěže dochází v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů a souvisejícími právními předpisy ke zpracování jeho osobních údajů, a to výlučně pro účely realizace této soutěže dle těchto pravidel (tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany organizátora), a to v rozsahu jméno a příjmení, e-mail, soutěžní komentář. V případě odeslání odpovědi výherci rovněž v rozsahu uvedeném v pravidlech (tj. zejména doručovací adresa, telefonní kontak, e-mail, soutěžní fotografie/video). Osobní údaje budou užity výlučně pro účely vedení soutěže, její organizace a vyhodnocení, a to na dobu trvání soutěže dle těchto pravidel a 90 dní poté z důvodu kontroly dodržení pravidel, předání a realizace výher. Účast v soutěži a s tím související poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, zpracování osobních údajů je však nezbytné pro účast v soutěži a bez jejich poskytnutí není možné účastnit se soutěže. Soutěžící svojí účastí v soutěži dávají svolení s tím, že organizátor je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně jméno, prvé písmeno příjmení a město bydliště soutěžícího, zejména výherce soutěže, v médiích (včetně internetu) v souvislosti s touto soutěží, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy soutěžících, a to po dobu 1 roku od ukončení soutěže.

DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE:

O jakýchkoliv námitkách k průběhu soutěže rozhoduje s konečnou platností organizátor. Organizátor si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání. Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly. Jakékoli porušení nebo obcházení těchto pravidel soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového soutěžícího ze soutěže.

SOUHLAS S PRAVIDLY:

Nahráním soutěžního komentáře pod soutěžní příspěvek vyjadřuje každý soutěžící svůj souhlas s těmito pravidly soutěže a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

Soutěž není sponzorována, podporována, spravována nebo spojena se sociální sítí Meta, Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi soutěže a nikoliv společnosti Meta Platforms Ireland Limited.