☎️ Lenka: +420 773 788 710 -> každý pracovní den mezi 9:00-18:00.

Pravidla soutěže

Soutěže jsou jako život. Je to velká zábava, ale má to pár pravidel. A naše barevný PuraVidí competitions, nejsou v ničem jiný. Proto si pozorně přečti celá pravidla a nechť je bohyně Výhragháta na tvojí straně!

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE

Tato pravidla (dále jen „pravidla“) jsou jediným závazným dokumentem, který ve vztahu ke spotřebitelům určuje pravidla soutěže. Organizátor si vyhrazuje nárok upravovat stávající pravidla formou písemných dodatků k tomuto dokumentu uveřejněných stejně jako tento dokument na adrese https://www.puravidashop.cz/pura-vida/obecna-pravidla-souteze-na-webovych-strankach-puravidashop/. Výňatky z těchto pravidel užité v rámci propagačních a reklamních materiálů mají pouze informativní povahu a nejsou právně závaznými pravidly této soutěže.

ORGANIZÁTOR & POŘADATEL SOUTĚŽE:

Organizátorem soutěže je společnost PURA VIDA ateliér, s.r.o., se sídlem Voroněžská 2380/18, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČO: 06649084, DIČ: CZ06649084, zapsaná v obchodním rejstříku spis. značka C 103398/KSBR Krajský soud v Brně

(dále jen „organizátor„).

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ:

Soutěž probíhá na území České republiky v době:

15.-29. 2. 2024 na webových stránkách puravidashop.cz

(dále jen „doba konání soutěže“).

ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE:

Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18ti let, soutěžící mladší než 18 let pouze prostřednictvím svého zákonného zástupce, s doručovací adresou v České republice nebo Slovenské republice, která splní další podmínky dle těchto pravidel (dále jen „soutěžící“). Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci organizátora ani osoby jim blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

MECHANIKA SOUTĚŽE:

Pořadatel na svém facebookovém profilu zveřejní zadání vyzývající potenciální soutěžící, aby formou poznámky k objednávce sdíleli libovolný příběh tematicky související s oslavami dne svatého Valentýna a láskou obecně (dále jen „odpověď“). Účast v soutěži je podmíněna uskutečněním (tj. vytvořením a úspěšným doručením) objednávky zboží na e-shopu puravidashop.cz a vyplněním soutěžní odpovědi do pole poznámky k objednávce. Registrace do soutěže probíhá automaticky splněním výše uvedených podmínek.
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo odpovědi, které nesplňují podmínky stanovené v těchto pravidlech nezařadit do soutěže nebo je ze soutěže kdykoli po dobu trvání soutěže nebo po jejím skončení i bez odůvodnění odstranit, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.

VÝHRY A URČENÍ VÝHERCŮ:

Po skončení soutěže vybere organizátor 1 vítěznou odpověď s nejkreativnější odpovědí na soutěžní zadání, jehož autor/ka obdrží dárkový dárkový voucher v hodnotě 2500 Kč na nákup v kamenné prodejně nebo na e-shopu organizátora.

OZNÁMENÍ A PŘEDÁNÍ VÝHER:

Výherce bude o výhře neprodleně informován na emailovou adresu uvedenou v soutěžní objednávce. Výhra bude po dohodě s výhercem doručena elektronicky, nebo na jím určenou adresu, a to nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne oznámení o výhře. Pokud soutěžící tyto informace pořadateli v termínu nesdělí, jeho nárok na výhru zaniká a výhra propadá ve prospěch organizátora. V případě fyzického doručení bude výhra výherci zaslána prostřednictvím dopravní služby dle volby organizátora. V případě, že výherce je mladší 18 let platí, že výhru je možné poslat pouze zákonnému zástupci. Pokud zákonný zástupce výhru nepřevezme nebo nesplní některou z podmínek pravidel, nárok na výhru propadá ve prospěch organizátora. Výhru z této soutěže nelze převést ze strany soutěžícího na jiného soutěžícího nebo třetí osobu. Výhry nelze vyplatit v penězích ani za ně poskytnout jinou nepeněžitou náhradu. Pořadatel soutěže neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení či nedoručení výhry zapříčiněné třetí stranou.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Soutěžící bere na vědomí, že v souvislosti s konáním této soutěže dochází v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů a souvisejícími právními předpisy ke zpracování jeho osobních údajů, a to výlučně pro účely realizace této soutěže dle těchto pravidel (tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany organizátora), a to v rozsahu jméno a příjmení, e-mail, soutěžní odpověď. V případě odeslání odpovědi výherci rovněž v rozsahu uvedeném v pravidlech (tj. zejména doručovací adresa, telefonní kontakt, e-mail, soutěžní fotografie/video). Osobní údaje budou užity výlučně pro účely vedení soutěže, její organizace a vyhodnocení, a to na dobu trvání soutěže dle těchto pravidel a 90 dní poté z důvodu kontroly dodržení pravidel, předání a realizace výher. Účast v soutěži a s tím související poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, zpracování osobních údajů je však nezbytné pro účast v soutěži a bez jejich poskytnutí není možné účastnit se soutěže. Soutěžící svojí účastí v soutěži dávají svolení s tím, že organizátor je oprávněn sdílet znění soutěžních odpovědí a užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně jméno, prvé písmeno příjmení a město bydliště soutěžícího, zejména výherce soutěže, v médiích (včetně internetu) v souvislosti s touto soutěží, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy soutěžících, a to po dobu 1 roku od ukončení soutěže.

DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE:

O jakýchkoliv námitkách k průběhu soutěže rozhoduje s konečnou platností organizátor. Organizátor si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání. Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly. Jakékoli porušení nebo obcházení těchto pravidel soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového soutěžícího ze soutěže.

SOUHLAS S PRAVIDLY:

Nahráním soutěžní odpovědi do pole určeného pro poznámku k objednávce a následným odesláním objednávky vyjadřuje každý soutěžící svůj souhlas s těmito pravidly soutěže a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

 

V Brně dne 14. 2. 2024